Kodeks postępowania

 Mémorial de la Shoah zapewnia pełne szacunku, bezpieczne i niewykluczające środowisko dla wszystkich uczestników, niezależnie od tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu, pochodzenia etnicznego, rasy, narodowości, wieku, wyznania lub innych kategorii chronionych na mocy obowiązującego prawa. Wszyscy uczestnicy, w tym prelegenci, wystawcy i pracownicy, zobowiązani są do okazywania szacunku wobec innych uczestników lub osób zaangażowanych w konferencję.

 Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania prywatności innych uczestników i powstrzymania się od jakiegokolwiek nieautoryzowanego lub niepożądanego nagrywania lub fotografowania. Zabrania się robienia zdjęć lub nagrywania filmów, chyba że uzyskano uprzednią wyraźną pisemną zgodę prowadzącego i organizatora.

 Wszelka komunikacja, werbalna lub elektroniczna, musi być prowadzona z zachowaniem odpowiedniego szacunku i uprzejmości. Nieodpowiednie wiadomości lub kontakty nie będą tolerowane.