KODEKS POSTĘPOWANIA

PremC jest profesjonalnym organizatorem konferencji naukowych, zapewniającym pełne szacunku, bezpieczne i włączające środowisko dla wszystkich uczestników, niezależnie od tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego i rasowego, narodowości, wieku, wyznania i innych kategorii chronionych stosownymi przepisami prawa. Wszyscy uczestnicy, w tym prelegenci, wystawcy i obsługa, mają obowiązek zachowywać się uczciwie i z szacunkiem w stosunku do pozostałych uczestników i innych osób zaangażowanych w zdalną konferencję.

Uczestnicy, którzy otrzymali osobiste hasło dostępu do konferencji, nie powinni nikomu udostępniać tego hasła.

W celu włączenia się do spotkania należy skorzystać z komputera lub tabletu. Zabronione jest łączenie się przez telefon komórkowy.

Sesje na żywo w trakcie konferencji będą moderowane. Od prelegentów oczekuje się respektowania wyboru pytań lub uwag oraz zarządzania czasem w trakcie sesji przez moderatorów.

Uczestnicy zobowiązani są do szanowania prywatności współuczestników. Należy powstrzymać się od nagrywania i robienia zdjęć bez upoważnienia, w tym nagrywania pośrednich lub bezpośrednich interakcji lub wiadomości elektronicznych wymienianych z innymi uczestnikami spotkania. Uczestnikom zabrania się robienia zdjęć i nagrywania bez uprzedniej, wyraźnej zgody prelegenta oraz organizatora.

Podczas komunikacji ustnej lub elektronicznej z innymi uczestnikami należy pamiętać o zasadach szacunku i grzeczności. Niewłaściwe wiadomości lub inne formy kontaktu nie będą tolerowane.

Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do podjęcia koniecznych działań w przypadku naruszenia zasad niniejszego Kodeksu postępowania. Obejmuje to zgłoszenie do gospodarzy konferencji oraz stałe zablokowanie możliwości uczestniczenia w zdalnych konferencjach w przyszłości. Przypadki naruszenia Kodeksu postępowania należy zgłaszać Komitetowi organizacyjnemu mailowo na adres info@premc.org.