Kodi i mirësjelljes

The Mémorial de la Shoah siguron një mjedis të respektueshëm, të sigurt dhe gjithëpërfshirës për të gjithë pjesëmarrësit, pavarësisht nga identiteti gjinor, orientimi seksual, nevojat, pamja, etnia, raca, origjina kombëtare, mosha, feja ose ndonjë kategori tjetër e mbrojtur sipas ligjit në fuqi. Të gjithë pjesëmarrësit, përfshirë folësit, prezantuesit dhe stafin pritet të sillen me integritet dhe respekt ndaj pjesëmarrësve të tjerë që marrin pjesë ose kujtdo që është i përfshirë në konferencë.

Pjesëmarrësve u kërkohet të respektojnë privatësinë e pjesëmarrësve të tjerë dhe të përmbahen nga çdo regjistrim ose fotografi e paautorizuar ose e padëshirueshme. Pjesëmarrësit nuk lejohen të bëjnë fotografi ose video nëse nuk janë konstatuar pëlqimet e shkruara paraprakisht nga prezantuesi dhe organizatori.

I gjithë komunikimi, qoftë verbal apo elektronik, duhet të kryhet në mënyrë të respektueshme dhe të sjellshme. Mesazhet ose kontaktet e papërshtatshme nuk do të tolerohen.