ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στο τέλος κάθε σεμιναρίου διαλόγου, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη μιας μαθησιακής δραστηριότητας, η οποία αποτελεί προϊόν ενός διμερούς μαθησιακού μοντέλου που απευθύνεται στους μαθητές για εφαρμογή στην τάξη. Πρόκειται για απτό αποτέλεσμα της αποκτηθείσας κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου επιστημονικής γνώσης. Η επιλεχθείσα ομάδα συμμετεχόντων θα εργαστεί πάνω στη δραστηριότητα για 3 μήνες μετά τη λήξη της κατάρτισης, με τη βοήθεια και υπό την επίβλεψη ενός παιδαγωγικού και ενός ιστορικού συμβούλου. Η μαθησιακή δραστηριότητα θα παρουσιαστεί σε επόμενη συνάντηση 5 μήνες μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

Ο σκοπός ανάπτυξης μαθησιακών δραστηριοτήτων είναι η μετάδοση των δεξιοτήτων, των παιδαγωγικών εργαλείων και της ιστορικής γνώσης που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου του Shoah Memorial. Πρόκειται για ένα εργαλείο που δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικούς.

 

Μαθησιακή δραστηριότητα 2022

Αγγλικά/Τουρκικά/Ελληνικά

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με την παιδαγωγική σύμβουλο Renata Ozorlic-Dominic 

Renata.Ozorlic-Dominic@azoo.hr