Kódex správania

Mémorial de la Shoah poskytuje rešpektujúce, bezpečné a inkluzívne prostredie pre všetkých účastníkov bez ohľadu na rodovú identitu, sexuálnu orientáciu, zdravotné postihnutie, vzhľad, etnický pôvod, rasu, národnosť, vek, náboženstvo alebo iné chránené kategórie podľa platných zákonov. Od všetkých účastníkov vrátane prednášajúcich, vystavovateľov a personálu sa očakáva, že sa budú správať čestne a s úctou voči ostatným účastníkom konferencie alebo komukoľvek, kto sa na nej zúčastňuje.

Účastníci sú povinní rešpektovať súkromie ostatných účastníkov a zdržať sa akéhokoľvek neoprávneného alebo nežiaduceho nahrávania alebo fotografovania. Účastníci nesmú fotografovať ani natáčať videá, pokiaľ si vopred nezaistia výslovný písomný súhlas prednášajúceho a organizátora.

Všetka komunikácia, či už ústna alebo elektronická, musí prebiehať úctivo a slušne. Nevhodné správy alebo kontakty sa nebudú tolerovať.